KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

REGULAMIN

 

Regulamin sklepu internetowego ROXO MT Dewocjonalia z duszą

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Sklep internetowy ROXO MT Dewocjonalia z duszą (zwany dalej Sklepem, Sklepem Internetowym), dostępny pod adresem www.roxomt.pl, prowadzony jest przez firmę ROXO Monika Tatarczak (jednoosobowa działalność gospodarcza), Rzeczniówek 88a, 27-353 Rzeczniów, zarejestrowaną pod numerem NIP: 811-169-05-55, Regon: 146373713.
 2. Sklep internetowy ROXO MT Dewocjonalia prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową m.in. za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane telefonicznie (tel. 668 428 477, 600 776 027, 48 368 50 16), mailowo (roxomt.allegro@gmail.com) oraz przez stronę roxomt.pl.
 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Sklep nie ma zamiaru naruszać praw Konsumenta. Tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sklep je stosuje.
 • 2. Zawarcie umowy i realizacja.
 1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi wcenniku dostawy, który znajduje się na stronie głównej Sklepu w zakładce Koszty Dostawy. Koszty dostawy podawane są również podczas składania zamówienia.
 2. Przy towarach podawany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowania należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.
 • Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni.
 • 3. Formy płatności.
 1. W Sklepie możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przelewem (przedpłata) - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym Sklepie internetowym, wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie;
  2. PayU - pośredniczy w wykonaniu przelewu na konto Sklepu bez konieczności samodzielnego wykonywania przelewu.
  3. Za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru.
 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Sklep  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.
 • 4. Prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Konsumentowi, na podstawie art. 27i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej: Prawo konsumenckie) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy lub w którym Konsument  wszedł  w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowyKonsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na dowolnym ogólnodostępnym formularzu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Sklep niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 

 1. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie Sklepu. Do takiej przesyłki można dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
 2. Konsument – w przypadku odstąpienia od umowy - ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 • Konsumentnie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 • Sklepniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (tj. koszty dostarczenia poniesione przez Konsumenta przy wysyłaniu towaru przez Sklep do Konsumenta; koszty odesłania towaru do Sklepu ponosi Konsument), a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SklepSklep nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 1. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 4. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 • 5. Rękojmia.

 

 1. Sklep na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących  będących przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sklep ponosi natomiast odpowiedzialność wobec Kupujących będących Konsumentami na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych.
 • Sklep jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wady towaru, Konsumentowi przysługują uprawnienia przewidziane m.in. w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na kosztSklepu dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sklep Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sklepu.
 2. Sklep  w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 3. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 4. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 5. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 6. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 • W przypadku, kiedy określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy KonsumentowiSklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 1. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeliSklep wadę podstępnie zataił.
 • 6. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji / Sporów.
 1. Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku nie uznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep podkreśla, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny, nie stanowią zobowiązania Sklepu  do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sklep  wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
 3. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
 4. Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 5. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 • 7. Polityka prywatności.

 

 1. Dane zbierane przez Sklep internetowy.

Dane zbierane podczas zakupu w sklepie internetowym:

 1. Kupujący rejestrując się w sklepie internetowym lub kupując bez rejestracji w sklepie internetowym podaje swoje dane dobrowolnie w szczególności w formularzach rejestracyjnych, formularzach kontaktowych.
 2. Kupujący rejestrując się w sklepie internetowym lub kupując w sklepie internetowym podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dla dostawy zamówienia, numer identyfikacji podatkowej (NIP) (opcjonalnie), adres e-mail, telefon kontaktowy. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług.
 3. W trakcie rejestracji w sklepie internetowym Kupujący podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Kupującego w sklepie internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Kupującego przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu poprzez płatności online.

W celu dokonania transakcji zakupu online Kupujący podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV. Kupujący podaje tylko te dane, które są niezbędne do dokonania autoryzacji płatności i te dane są wykorzystywane jedynie w tym celu.

Dane zbierane automatycznie.

Podczas wizyty Kupującego/Użytkownika na stronie sklepu internetowego automatycznie zbierane są niektóre dane wśród nich mogą być dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki tekstowe ( ang.„cookies”) tzw. „ciasteczka”, oraz dane zbierane przez system „Google Analytics”.

 1. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy.
 2. Podane dane osobowe Kupującego będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Sklep tj. ROXO MT Dewocjonalia, prowadzony jest przez firmę ROXO Monika Tatarczak, Rzeczniówek 88a, 27-353 Rzeczniów, zarejestrowaną pod numerem NIP: 811-169-05-55, Regon: 146373713.
 3. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Kupujących/Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych przez firmę ROXO Monika Tatarczak, Rzeczniówek 88a, 27-353 Rzeczniów, zarejestrowaną pod numerem NIP: 811-169-05-55, Regon: 146373713.
 4. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Kupujących/Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego.
 5. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach: - doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów, - dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów, - w celach marketingowych oraz - w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.
 6. Dane Kupującego udostępniane są podmiotom, takim jak firmy kurierskie, przewoźnicy, firmy transportowe, operatorom płatności w celu realizacji zamówienia / usługi. Dostęp do niektórych danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
 7. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Kupujących na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Kupujących, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
 8. Dane Kupującego są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 • Zmiana danych.
 1. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Kupującego w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Kupujący może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
 3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

 

 Usunięcie konta.

 1. Kupujący który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie.
 2. Kupujący w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera jeżeli z niej korzysta.

  Zabezpieczenie danych.
 1. Kupujący zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w związku z korzystaniem z usług dostępnych w Sklepie. Kupujący zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby trzecie.
 2. Sklep internetowy dokłada starań aby zapewnić bezpieczeństwo dla swojego Serwisu i chronić Serwis przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. W szczególności dla celów bezpieczeństwa dostęp do Konta Kupującego jest możliwy po wpisaniu login i hasła, dostęp do danych osobowych mają jedynie podmioty i osoby, z nami współpracujące, które zobowiązane są do zachowania poufności danych, osoby upoważnione do administrowania Serwisu. Dodatkowo Sklep objęty jest zabezpieczeniami stosowanymi przez dostawcę hostingu.

 

 • 8. Polityka cookies.

 

 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies.
 2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 4. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika .Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania(przeglądarki internetowej)
 5. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.”Trwałe” pliki Cookies przechowywane sa w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies.
 8. Administrator wykorzystuję własne Cookies do następujących celów:
 9. Konfiguracji serwisu, czyli dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 10. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w trakcie jego pobytu w serwisie. Działanie to niezbędne jest do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, zapewnienia poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 11. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych tj.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, jak również utrzymania poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu oraz umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji  „Koszyk”.
 12. Analiz i badań oraz audytu oglądalności dzięki których możliwe jest utworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 13. Zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodnego funkcjonowania serwisu.
 14. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
 15. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.
 16. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
 17. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
 • Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.
 1. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. Kontakt.
 6. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail Sklepu: roxomt.allegro@gmail.com.
 7. Postanowienia końcowe.
 8. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Uzytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • 9. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. W związku z prowadzeniem serwisu internetowego Sklep (jako Usługodawca) świadczy na rzecz Kupujących (jako Usługobiorców) usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługa świadczona drogą elektroniczną to usługa świadczona przez Usługodawcę (Sklep) na rzecz Usługobiorcy ( Kupującego) za pośrednictwem Sklepu internetowego w drodze elektronicznej, która:
 3. Umożliwiania zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 4. Umożliwienia zakładania kont Kupującym w Sklepie.
 5. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów ( NEWSLETTER)
 • Usługa, o której mowa w ust. 2 świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca (Kupujący) uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt. 2 powyżej.
 1. Rezygnacja przez Kupującego z usługi powoduje:
 2. usunięcie / zamknięcie konta Kupującego. Kupujący, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Kupującego. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe
 3. zaprzestanie przesyłania Newslettera
 4. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
 5. Dostęp do sieci Internet
 6. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (m.in. typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne)
 7. Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail lub telefonicznie. Dla ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała oznaczenie Usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Kupującego adres poczty e-mail.

VII. Strony umowy tj. Kupujący/Konsument i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.

 • 10. Postanowienia końcowe.

 

 1. Sklep informuje, że może dokonywać zmian Regulaminu, Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Kupującego/Konsumenta wiążą postanowienia tego Regulaminu który obowiązywał w Sklepie na dzień dokonywania zakupu towaru przez Kupującego/Konsumenta.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl